MENU
PangunahingTungkol saMapagkukunan

EN

CN

KR

JP

TL

EN

简体

繁體

한국어

FIL

Việt

日本語

العربية

SPA

ਪੰਜਾਬੀ

فارسی

Pagpapakilala
Ano ang
rasismo
Kwento
Pagtugon
sa rasismo
Options Community Services

sa kasalukuyan:

Gabay sa pagtalakay at pagtugon sa mga patagong uri ng rasismo para sa mga Asyanong komunidad.

Mag scroll pababa para

sa karagdagang kaalaman

Ano ang rasismo?

A spikey air bubble containing a fist that looks like it is about to punch someone and a speech bubble that says "#@*!!" to indicate swearing or hate speach.

Ang mga bayolenteng aksyong nakasasakit sa tao ang ating unang naiisip sa usaping rasismo. Subalit may iba pang uri ng rasismo.

Ang mga malilit na pananalakay o microaggression ay mga komento o mga pagkilos na nagpaparamdam sa mga minorya na hindi sila kasama sa grupo. Sa panimula ay hindi halata ngunit nakakasakit nang bahagya, animo’y may natapakang maliliit na bato.

Cats are great

A speech bubble that says "But where are you REALLY from" with a small falling pebble behind it
A large mountain that is built our of the small rocks in the previous image. A person is looking up at it with a concerned look on their face as more rocks continue to build up onto it.

Sa kalaunan, ang mga microaggression ay maaaring magpatung-patong. Ang tila maliliit na bato ay naging ga-bundok na mahirap labanan. Pinararamdam sa mga hindi Puti na sila ay mga tagalabas, saan man sila ipinanganak.

A climbing rope and hiking bootsA thermos of hot tea and a first aid kit.

Ang website na ito ay magbibigay ng ilang mga pamamaraan upang harapin ang “bundok” na ito.

Mga Kwento tungkol sa Microaggression

Kailangan nating kilalaning nangyayari ang microaggression sa atin o sa paligid natin. Ito ang mga tunay na kwento ng rasismo sa ating komunidad.

At the Grocery Store

Korean-Canadian Vancouver resident Kate was at her local grocery store when another shopper told their child they shouldn’t get in line behind Kate because she would infect them with COVID-19. A week later at the same store, a cashier refused to help Kate, saying she was going on break. When she experienced these events she felt embarrassed and confused.

At Work

Vancouver resident Grace was hired at a coffee shop along with another new employee who had the same work experience as her. The other new staff member, who was white, was taught how to make coffee after the first day. Grace was never offered that training, and she was only given cleaning and organizing tasks for 2 months. This made Grace feel humiliated, bitter, and let down - really hurting her self-esteem.

At School

Chris, a Chinese-Ethiopian student in Langley, felt singled out in class by their teacher who would often touch their hair and make comments about the texture. The teacher never did this with other students. This made Chris feel isolated and embarrassed, especially as one of the few people of colour in their school.

In Your Neighbourhood

Rebecca, a permanent resident in Surrey, lives in a close knit neighbourhood where there are only two Chinese families residing. Rebecca tried to meet her neighbours and bring holiday gifts to them many times, but on Canada Day, both Chinese families were excluded from a Canada Day barbecue. This left Rebecca wondering if this exclusion was racially motivated and feeling as though she will never fit in.

A middle-aged woman who is visibly asian, Kate, is at a grocery store check out. She is looking to her left and seeing a white women who has her arm around her son's shoulder saying "Don't stand behind her" (indicating that the white women doesn't want her son near Kate". On Kate's right, the cashier is shaking his hand and leaving - refusing to serve her.

Sa loob ng tindahan

Si Kate ay isang Korean Canadian na nakatira sa Vancouver. Habang nasa loob ng tindahan, pinagsabihan ng isang mamimili ang kasama niyang anak na huwag pumila sa likod ni Kate dahil mahahawahan siya ng Covid-19.  Matapos ang isang linggo, doon din sa tindahang iyon, tumanggi ang kaherang tulungan si Kate dahil oras ng kanyang break. Dahil sa mga karanasang ito, nakaramdam si Kate ng pagkapahiya at kalituhan.

Grace, who has dark brown skin and long black hair, is cleaning a table at a coffee shop. She has a pained expression on her face as she looks behind her at her co-worker. Her co-worker, who is white, is steaming milk on a coffee machine.

Sa Trabaho

Si Grace ay isang residente ng Vancouver. Natanggap siya at ang isa pang bagong empleyado na magtrabaho sa isang kapihan. Parehas ang kanilang work experience, pero magkaiba ang kanilang lahi. Puti ang kanyang kasamahan. Sa unang araw ng kanilang pagtatrabaho, tinuruan ang kanyang kasamahan na gumawa ng kape. Hindi siya binigyan ng ganitong pagsasanay. Paglilinis at pag- aayos lamang ang pinagawa sa kanya sa loob ng dalawang buwan. Nagdulot ito kay Grace ng kahihiyan, kapaitan, at kabiguan – bumaba ang pagtingin niya sa kanyang sarili.

A boy, Chris, is in the middle of the frame. He has light brown skin and dark curly hair. There is a white hand on the right side playing with his hair and a conversation bubble on the left saying "Your hair is sooo soft"

Sa Paaralan

Si Chris, isang Chinese Ethiopian na mag-aaral sa Langley, ay nakaramdam na bukod-tangi siyang pinupuna ng kanilang guro. Madalas hawakan ng guro ang kanyang buhok habang pinupuna ang kalidad at hitsura nito. Hindi ito ginagawa ng guro sa ibang mag-aaral. Dahil dito, naramdaman ni Chris ang pagkakahiwalay at pagkapahiya, lalo na at isa siya sa iilang people of colour sa kanilang paaralan.

An Asian woman is looking at a group of white people standing around a BBQ. She has a pained look on her face because she is being excluded.

Sa Personal Mong Buhay

Si Rebecca, isang permanenteng residente sa Surrey, ay nakatira sa isang kapitbahayan na may pagka-ekslusibo at kung saan may natatanging dalawang pamilyang Tsinong naninirahan. Sinubukan ni Rebecca na kilalanin ang kanyang mga kapitbahay. Maraming beses siyang nagbigay ng mga regalo tuwing may pista. Noong Canada Day, hindi isinali ang dalawang pamilyang Tsino sa barbecue. Napaisip si Rebecca kung ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa kanilang lahi. Pakiramdam niya, siya man ay hindi rin matatanggap ng kapitbahayan.

Pagtugon sa Rasismo

Tila wala lang ang microaggression, subalit ito ay nararanasan ng mga ilang indibidwal sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga microaggression ay pagpapakita ng kapangyarihang nagpapaalala sa marginalized groups na mababa ang kanilang katayuan sa lipunan.

Habang may mga taong hindi apektado ng komento, may mga nakararamdam na microaggression ito batay sa konteksto ng mga nabanggit o nagawa.

Cats are great

Three word bubbles. The one on the top says "You speak English so well! I'm surprised". The bottom-left word bubble has a smiley face while the bottom-right has a crying face.
A magnifying glass is over a piece of paper. In the magnifying glass is a Canadian Flag where the maple leaf in the flag has a distressed/sad face.

Base sa mga pananaliksik,  mas nakasasakit ang mga microagression sa mga Asyanong ipinanganak sa Canada kaysa sa mga imigranteng Asyano. Ito ay dahil sa lipunan ng Canada, binibigyang halaga ang pagtuturo ng pagkakapantay-pantay at pagkakabilang sa grupo (belongingness).

Cats are great

Para sa mga Asyanong ipinanganak sa Canada o sa mga nanirahan nang halos buong buhay nila dito, ang mga microaggression ay nagpaparamdam na hindi sila kabilang sa lipunan. Lubhang nakasasakit ng damdamin ang mga microaggression. Sa kahabaan ng panahon, nakasasama ito sa kanilang pagtingin sa sarili at sa kanilang kalusugang pangkaisipan (mental health).

Cats are great

A man with light brown skin is resting his head in his hands looking depressed. Above him is a thought bubble that is filled with negative symbols, such as thunder cloud and swirl.

Upang mahinto ang siklo ng pananakit, kailangan nating matutunang tumugon sa mga microaggression at pag-aralan kung paano mapag-uusapan ng pamilya o ng mga mahal sa buhay ang mga ito.

Pag-aralan kung paano tumugon

Ginawa ang pack na ito para sa mga pamilyang binubuo ng iba’t-ibang henerasyong lumaki sa magkakaibang bansa at maaaring may magkakaibang pag-unawa sa rasismo. Kasama ng website na ito, ang pack ay makatutulong sa pagkilala at pagkatuto tungkol sa mga microaggression at kung paano tugunan at talakayin ang mga ito sa iyong pamilya.

Pumunta sa pack