EN

简体

繁體

한국어

FIL

Việt

日本語

العربية

SPA

ਪੰਜਾਬੀ

فارسی

EN | Chinese | Korean | Tagalog
MENU
HomeAboutResources

بسته  بحث
بیایید  پاسخ دادن را بیاموزیم

اینبسته منبعی است برای کمک به شما تا درباره‌ی ریزپرخاشگریها صحبت کنید و بیاموزیدکه چگونه در برابر آن‌ها واکنش نشان دهید. به‌ویژه امید داریم ابزارهایی در اختیارپدر و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها قرار دهیم تا بتوانند به فرزندانخود  در رویارویی با ریزپرخاشگریها کمککنند و اهمیت واکنش نشان دادن به نژادپرستی را درک کنند

آن‌چهدر این بسته می‌یابید عبارت است از: نمونه‌هایی از ریزپرخاشگریها، توضیح این‌کهچرا می‌توانند آسیب‌زا باشند، پیشنهادهایی در این‌باره که چگونه واکنش نشان دهید،و پرسش‌هایی برای بحث و گفتگو

!یادگیری  را آغاز کنید

چهزمانی از این بسته استفاده کنیم

زمانیکه کسی از آشنایانتان مورد ریزپرخاشگری قرار می‌گیرد، یا هر زمان دیگر، می‌توانیداز این بسته استفاده کنید. می‌توان با واکنش به نژادپرستی در آن زمان که رخ می‌دهدبا آن مقابله کرد، اما گفتگو درباره‌ی آن در زندگی روزمره نیز اهمیت دارد. توصیهمی‌کنیم این کارت‌ها را همراه یکی از عزیزانتان بخوانید و در این‌باره گفتگو کنیدکه آیا موارد مشابهی از ریزپرخاشگری را تجربه کرده‌اید. سپس با استفاده از فهرستپرسش‌ها درباره‌ی آن تجربه بیشتر گفتگو کنید. هنگامی که درباره‌ی آن‌چه برایمان رخداده است صحبت می‌کنیم، بهتر می‌توانیم درک کنیم که تجربه‌ی نژادپرستی چه تأثیریمی‌تواند بر ما گذاشته باشد

چگونگی  استفاده از این بسته

ریزپرخاشگریهامی‌توانند هرکجا رخ دهند. این بسته دربردارنده‌ی مثال‌هایی از ریزپرخاشگریها،چرایی آسیب‌زا بودن آن‌ها، و چگونگی پاسخ داد به‌آن‌ها است

ایننمونه‌ای از ریزپرخاشگری است که ممکن است شما یا یکی از عزیزان شما در محل کاربشنوید

در محل  کار
سناریو
آن‌چهممکن است بگویند

«وای،انگلیسیت خیلی خوبه!»

ممکناست این جمله یک تعریف به نظر برسد، اما برای برخی افراد توهین به شمار می‌رود. درقسمت پایین کارت توضیح داده شده است که چرا این اظهار نظر می‌تواند آسیب‌زا باشد

در محل  کار
سناریو
آن‌چهممکن است بگویند

«وای،  انگلیسیت خیلی خوبه!»

چرا  این رفتار آسیب‌زاست
اینگفته این مضمون را القا می‌کند که از نگاه آن فرد شما شبیه تصوری که از یک انگلیسی‌زبان(سفیدپوست) دارد نیستید – که متفاوت هستید و به این اجتماع تعلق ندارید

اگراین اظهار نظر را نادیده بگیرید، کسی پی نخواهد برد که چرا آسیب‌زا است. فهرست دومحاوی فهرستی از پاسخ‌هایی است که می‌توانید بدهید

در محل  کار
سناریو
آن‌چهممکن است بگویند

«وای،  انگلیسیت خیلی خوبه!»

چرا  این رفتار آسیب‌زاست
اینگفته این مضمون را القا می‌کند که از نگاه آن فرد شما شبیه تصوری که از یک انگلیسی‌زبان(سفیدپوست) دارد نیستید – که متفاوت هستید و به این اجتماع تعلق ندارید
در محل  کار
پاسخ
آن‌چهمی‌توانید بگویید

«متشکرم،ولی منظورت از این حرف چیه؟»
«چرانباشه؟ من سال‌ها به این زبون صحبت کردم»
«اوه،انگلیسی تو هم خیلی خوبه»

اگرطرف مقابلتان پذیرشش را دارد، او را با پرسش‌های دیگری برای گفتگو روشن کنید

در محل  کار
سناریو
آن‌چهممکن است بگویند

«وای،انگلیسیت خیلی خوبه!»

چرا  این رفتار آسیب‌زاست
اینگفته این مضمون را القا می‌کند که از نگاه آن فرد شما شبیه تصوری که از یک انگلیسی‌زبان(سفیدپوست) دارد نیستید – که متفاوت هستید و به این اجتماع تعلق ندارید
در محل  کار
پاسخ
آن‌چهمی‌توانید بگویید

«متشکرم،ولی منظورت از این حرف چیه؟»
«چرانباشه؟ من سال‌ها به این زبون صحبت کردم»
«اوه،انگلیسی تو هم خیلی خوبه»

پرسش‌هایی برای گفتگو

«اینحرفو به یه سفیدپوست هم می‌زدی؟»
«چرا فکر می‌کنیانگلیسی من باید بد باشه؟»

AT WORK
SCENARIO
They Might Say

"Wow, your English is so good!"

Why it is Hurtful
It insinuates that in their eyes you don’t look like the what they see as a native English speaker (white) - that you are different and do not belong.
AT WORK
RESPONSE
You Could Say

“Thank you, but what did you mean by that?”

“Why wouldn’t it be, I’ve spoken it for years”

“Oh, well yours is too!”

Discussion Questions

“Would you say this to someone who is white?”

“Why would you think my English would be bad?”

اینتنها یکی از سناریوهای ممکن است – ما کارت‌های بیشتری آماده کرده‌ایم تا به شماکمک کنند ریزپرخاشگری را بازشناخته و به آن پاسخ
!دهید

تمامکارت‌ها را ببینید!
قبل
بعد
بسته‌یکارت‌ها

کارت‌هابر اساس محلی که ممکن است در آن با ریزپرخاشگریهایی به‌خصوص روبرو شوید دسته‌بندیشده‌اند. این چهار دسته عبارتند از مکان‌های عمومی، محل کار، محل تحصیل، و زندگیشخصی. افزون بر این، بخشی وجود دارد شامل پرسش‌هایی برای گفتگو که می‌توانید از آن‌هابرای صحبت درباره‌ی نژادپرستی و ریزپرخاشگریها با خانواده‌ی خود استفاده کنید