MENU
HomeAboutResources

EN

简体

繁體

한국어

FIL

Việt

日本語

العربية

SPA

ਪੰਜਾਬੀ

فارسی

EN | Chinese | Korean | Tagalog

Discussion Pack:
مبارزهبا نژادپرستی

بیاموزیم که وقتی شاهد نژادپرستی هستیم چگونه دست به عمل بزنیم.

Start Learning!

هنگامی که در یک مکان عمومی شاهد رفتاری نژادپرستانه هستیم، ابرازعقیده یا مداخله می‌تواند دشوار باشد. حضور جمعیت وادارمان می‌کند فکر کنیم کسدیگری قدم اول را برخواهد داشت، ولی وقتی همه این‌گونه فکر کنند، هیچ‌کس اقدامینخواهد کرد.

به این پدیده اثر تماشاگر می‌گویند، وقتی همه گمان می‌کنند کسیکاری خواهد کرد ولی هیچ‌کس حرکتی نمی‌کند. وقتی ما دخالتی نمی‌کنیم، ممکن است کسیآسیب جسمی یا روحی ببیند و احساس کند به جامعه تعلق ندارد.

Cats are great

وقتیقدم اول را برداریم و اقداماتی انجام دهیم، دیگران هم به ما می‌پیوندند و یاری می‌کنند.این‌که اولین شخصی باشید که دخالت می‌کند می‌تواند دشوار باشد، اما ممکن است دیگرافراد حاضر هم همین اندیشه را در سر داشته باشند و آن‌ها هم بخواهند کمک کنند.

پیش از شروع: اقدامات احتیاطی

سلامت و امنیت شما از هر چیز مهم‌تر است. پیش از تمرکز بر این‌کهچگونه می‌توانید واکنش نشان دهید، از خود بپرسید:

اگرخطر جدی وجود دارد، از خود و افراد نزدیک به خود محافظت کنید. می‌توانید بعداً بهقربانی نزدیک شده و از او حمایت کنید.

چگونه از این بسته استفاده کنید:

رخدادهاینژادپرستانه محدود به ریزخشونت‌ها نیستند. این کارت‌های اضافه سه مرحله را در برمی‌گیرند. کارت‌های نخست شامل موارد نمونه یا سناریوهایی از موقعیت‌های گوناگون وپرسش‌هایی هستند که برای ارزیابی موقعیت باید به آن‌ها بیندیشید. کارت‌های دومپاسخ‌ها را شامل می‌شوند.